معاون آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین جمالی آشتیانی

تحصیلات: دکتری

مرتبه: استادیار

سمت: معاونت دانشگاه

ایمیل:hjamali51@yahoo.com

 

فارسی