معاون آموزشی

 

نام و نام خانوادگی:  منوچهر کاظمی

تحصیلات: دکتری ریاضی کاربردی

مرتبه: استادیار

سمت: معاون آموزشی

ایمیل:m.kazemi@aiau.ac.ir

فارسی