معاون پژوهش

Body: 

 

نام و نام خانوادگی : حسین جمالی آشتیانی

تحصیلات: دکتری-جامعه شناسی

سمت: معاونت دانشگاه

ایمیل: hjamali51@yahoo.com

 

فارسی