معاون اداری مالی

Body: 

نام و نام خانوادگی : حسین صابری

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

سمت: معاون اداری و مالی

ایمیل:  saberi@aiau.ac.ir

(Saberi.Hossein@gmail.com)

شماره مستقیم: 37224374-0863

رزومه معاون اداری و مالی

 

فارسی