معاون اداری مالی

Body: 

 

نام و نام خانوادگی :حسین جمالی آشتیانی

تحصیلات: دکتری-جامعه شناسی

سمت: معاونت دانشگاه

ایمیل: hjamali51@yahoo.com

 

شماره مستقیم: 37224374-0863

 

 

فارسی