اعضای هیات رئیسه

Body: 

1- رئیس واحد:

آقاي دکتر علی روشنایی

2- معاون پژوهشی: 

خانم دکتر معصومه خسروی رینه

3- معاون اداری و مالی

آقای دکتر حسین صابری

4- معاون آموزشی:

آقای دکتر منوچهر کاظمی

5- معاون فرهنگی و دانشجویی :

آقای دکتر رضا باقی زاده  

6- مدیر کل عمرانی:

آقای دکتر سید شهاب اسلامی  

7- رییس اداره حراست:

آقای عباس کربلائی علی گل  

فارسی