معاون دانشجویی و فرهنگی

Body: 

 

نام و نام خانوادگی :حسین جمالی آشتیانی

تحصیلات:دکتری-جامعه شناسی

سمت: معاونت دانشگاه

ایمیل:hjamali51@yahoo.com

 

 

 

فارسی