دکتر سید محمود نجاتی حسینی

 Mahmod Nejati.jpg

سید محمود نجاتی حسینی

( متولد  10 مرداد 1341 /  شهر  مشهد الرضا ع/  محله تاريخي  سنتي " بست پایین خيابان")

تلفن تماس: 09122045262

email: nejati.hosseini@aiau.ac.ir nejati.hosseini@gmail.com

Website: www.for-mystudents.blogfa.com telegram.me/@smnejatihosseini

(آ) تحصیلات (1346-1383)

 • (1359 )دیپلم اقتصادی اجتماعی - دبیرستان ملي اسدی مشهد
 • (1368 ) کارشناسی علوم اجتماعی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • (1368 ) کارشناسی علوم اجتماعی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • (1373 ) کارشناسی ارشد جامعه شناسی  - دانشگاه تهران
 • (1383 ) دکترای جامعه شناسی :دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات
 • (1384 ) دکترای فلسفه سیاسی - دانشگاه تربیت مدرس

 (ب) سمت های آموزشی و پژوهشی  

دکترا

 • جامعه شناسی (1383 ) و فلسفه سیاسی ( 1384)

سمت آموزشی رسمی

 • استادیار پایه 17 جامعه شناسی ( دانشگاه آزاد اسلامی)

گروه های آموزشی (مدرس میهمان)

 1. گروه ارتباطات اجتماعی - دانشگاه تهران(1388- 1396 )
 2. گروه علوم اجتماعی  اسلامی - دانشگاه تهران(1393)
 3. گروه جامعه شناسی - دانشگاه تهران(1393 تا 1396)
 4. گروه جامعه شناسي – پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران (1392 )
 5. گروه علوم سياسي – دانشگاه تربيت مدرس ( 1384- 1385 ) 
 6. گروه روابط بين الملل – دانشگاه علامه طباطبايي (1385- 1388)
 7. گروه مطالعات فرهنگي – پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم (1393 - 1394 )
 8. گروه جامعه شناسي – دانشگاه مازندران ( 1385 )
 9. گروه جامعه شناسي – موسسه اموزشي پژوهشي امام خميني (1387 )
 10. گروه مطالعات فرهنگی – دانشگاه علم و فرهنگ (‌1384-1389)
 11. گروه هاي امار و روان شناسي – دانشگاه علم و فرهنگ ( 1379-1383 )
 12. گروه جامعه شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی(1393 - 1395 )
 13. گروه فرهنگ و رسانه  - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی(1398-1396)
 14. گروه جامعه شناسی – دانشگاه امام حسین  ع (‌ 1388-1389 )
 15. گروه مدیریت راهبردی فرهنگ – دانشگاه امام حسین  ع (‌  1397 )
 16. دپارتمان علوم انساني اجتماعي  - واحد الكترونيك  دانشگاه ازاد اسلامي (1398- 1397 )
 17. گروه مطالعات توسعه محلي – دانشگاه تهران – دانشكده علوم اجتماعي (1398- 1400  )  

گروه های آموزشی (استادیارمامور)

 1. گروه جامعه شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی:دانشکده علوم اجتماعی  (1393- 1395 )
 2. گروه فرهنگ ورسانه- دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی:دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه (1397-1399)

سمت پژوهشی

 1. مدیر بخش جامعه شناسی  دین: دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی(1387 تا 1398 )
 2. سردبیرنشریه مطالعات اجتماعی دین : دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی (‌1390 تا (1398 
 3. سرپرست گروه مطالعات فرهنگی:پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،وزارت علوم،تحقیقات وفناوری(1393 -1395 )  
 4. عضو شورای پژوهشی: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1393-1395)
 5. مسئول راه اندازی اتاق های فکرمسایل فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1395 - 1396)
 6. عضو شورای پژوهشی: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، دانشگاه تهران(1387 تا 1398 )
 7. عضوشورای پژوهشی:پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی،‌معاونت فرهنگی ،‌اجتماعی ودانشجویی(1393-1394)
 8. پژوهشگر میهمان وعضو پیوسته شورای علمی گروه مطالعات اجتماعی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-1395 تا 1397 )
 9. مدیر گروه دین – انجمن جامعه شناسی ایران (1395 - 1398  )
 10. عضو هسته پژوهشی  علم و  فناوری – موسسه آینده پژوهی جهان اسلام  ( 1399 تا کنون )
 11. مدير گروه دين انجمن انسان شناسي ايران( 1398 تا کنون )

پ) خلاصه سوابق تدریس دردانشگاههای دولتی(1379-1399)

ردیف

دانشگاه محل تدریس

مقطع تحصیلی

تعداد دروس

ترم تحصیلی

شماره و تاریخ  گواهی

1

*امام حسین ع- دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

*پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

(وزارت علوم، تحقیقات وفناوری)

دکترا

ارشد

دکترا

2

1

2

1388- 1389

1397

1393-1394

38103/180/ س

22-9-1389

2

*تهران- دانشکده علوم اجتماعی

 

*تهران- پردیس بین المللی ارس (جلفا)

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

4

2

1392-1393

1399-1397

1392-1393

94027/81

24-3-94

3

*تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد

2

1384- 1385

88617/س/ع

18-2-85

4

*علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

5

1386-1388

4860/18 مورخ 1-10 -86

5502/18مورخ 24-12-78

973/18 مورخ 6-3-78

1783/87م پ مورخ 7-10-78

5

*موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد

1

1387-1388

10/399/11/ م

13-4-88

6

*مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کارشناسی ارشد

2

1384-1385

6679/1

18-8-84

7

*علم و فرهنگ- دانشکده تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

2

1385-1388

567/م/ت

23-7-78

8

*تهران- دانشکده علوم اجتماعی

کارشناسی

4

1388-1395

9025/81 مورخ 8-3-90

94027/81مورخ 24-3-94

9

*علامه طباطبایی (ره)- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کارشناسی

1

1386-1387

973/18

6-3-87

10

*علم و فرهنگ- دانشکده علوم انسانی

کارشناسی

1

1379-1383

1836/85

19-2-85

 

 

(ت ) خلاصه سوابق تدریس دردانشگاههای آزاد اسلامی (1380-1399  )

ردیف

دانشگاه محل تدریس

مقطع تحصیلی

تعداد دروس

ترم تحصیلی

1

تهران مرکزی :

دانشکده علوم اجتماعی  

 دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

دانشکده علوم اجتماعی ، دانشکده ارتباطات و رسانه

دکترا و ارشد

 

كارشناسي

10

 

1393-1399

2

آشتیان :

 گروه های جامعه شناسی و علوم سیاسی

دکترا و ارشد

7

1387-1392

1395-1396

3

آشتیان:

گروهای جامعه شناسی و علوم سیاسی

کارشناسی

10

1380- 1386

4

واحد الكترونيك  :

دپارتمان علوم اجتماعي  

كارشناسي ارشد

2

1397-1398

 

<

(ث ) عناوین رساله های دانشگاهی (1369-1384)

 •  (1369) کارشناسی : "جامعه شناسی ژرژ گورویچ"، (دانشگاه فردوسی مشهد ،استادراهنما : دکتر هما زنجانی زاده)
 • (1373 )کارشناسی ارشد:"جامعه شناسی تاریخی علم و تکنولوژی در ایران"، (دانشگاه تهران،استاد راهنما:دکتر محمد توکل کوثر؛اساتید مشاور: دکترغلام عباس توسلی ، منوچهر صبوری کاشانی )
 • (1383 ) دکترای جامعه شناسی : "واقعیت اجتماعی شهروندی درایران 1376-1380 "، (دانشگاه ازاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات پونک ، استاد راهنما:دکترغلام عباس توسلی ؛اساتید مشاور: دکتر حسن سرایی ودکتر حسین بشیریه)
 • (1384 ) دکترای فلسفه سیاسی : "حق و وظیفه شهروندی در فلسفه سیاسی هابرماس"، (دانشگاه تربیت مدرس - استاد راهنما:دکتر عباس منوچهری ؛ اساتید مشاور: دکتر حاتم قادری و دکتر حسین بشیریه)

(ج) عناوین دروس تدریس شده (1376-1397)

*دانشگاه امام حسین ع

( مبانی افکار عمومی ، نظریه های جدید افکار عمومی )

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری

( سیاست گذاری فرهنگی)

*دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

( جامعه شناسی سیاسی تطبیقی،جامعه شناسی فرهنگی ایران،جامعه شناسی حقوقی،‌جامعه شناسی دین، مطالعات انتقادي رسانه )

*دانشگاه آزاد اسلامی اشتیان

(زبان های تخصصی علوم سیاسی و علوم اجتماعی،‌فلسفه علوم اجتماعی ،‌ نقد و تلفیق نظریه ها ی جامعه شناسی،‌جامعه شناسی سیاسی  ایران ،‌مسایل توسعه سیاسی ایران  )

دکترا

*دانشگاه امام حسین ع

(‌جامعه شناسی دین)

*دانشگاه تهران

(نقد سیاست های فرهنگی ایران،جهانی شدن وفرهنگ، روش شناسی اندیشمندان  اجتماعی مسلمان ،جامعه شناسی تاریخی ایران ، جامعه شناسی شهری، مطالعات شهرهاي اسلامي ‌ )

*دانشگاه تربیت مدرس

(فلسفه علوم اجتماعی)

*دانشگاه علامه طباطبایی

(جامعه وفرهنگ دراروپا،سیاست وحکومت دراروپا،سیاست وحکومت درآسیای مرکزی،جامعه و فرهنگ در آسیای مرکزی، جامعه و فرهنگ در خاورمیانه و شمال افریقا)

*دانشگاه مازندران

(جامعه شناسی شناخت،جامعه شناسی علم)

*دانشگاه علم و فرهنگ

(جامعه شناسی تحولات جهانی فرهنگ، جامعه شناسی خانواده وجنسیت)

*موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی

(جامعه شناسی شناخت)

*دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

(تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام ،‌ جامعه شناسی دین ، تاریخ تحولات فرهنگی ایران، نظريه فرهنگي، تاريخ تحولات فرهنگي ايران، جامعه شناسي فرهنگي ايران، نظريه هاي فرهنگي ،اقتصاد و فرهنگ ، جهاني شدن و فرهنگ  )

*دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 

(جامعه شناسی شناخت، جامعه  شناسی انقلابات، جامعه شناسی شهری، نظریه های جدیدسیاسی، روش تحلیل سیاسی،

فلسفه علوم اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی، متفکرین اجتماعی مسلمان، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی دین،

نظریه های جامعه شناسی ، جامعه شناسی بازار، جامعه شناسی حقوقی)

*واحد الكترونيك دانشگاه ازاد اسلامي

( تاريخ تحولات فرهنگي ايران ، جامعه شناسي فرهنگي ، برنامه ريزي فرهنگي ايران،مسايل فرهنگي جهاني، نظريه هاي فرهنگي  ) 

کارشناسی ارشد

*دانشگاه تهران

(فلسفه علوم اجتماعی ،تاریخ تکوین علوم اجتماعی،مبانی علم سیاست، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام،‌

مبانی تاریخ اجتماعی ایران  )

*دانشگاه علامه طباطبایی

(سیاست و حکومت در اروپا)

*دانشگاه علم و فرهنگ

(مبانی جا‌معه شناسی)

*دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

(‌ارتباطات سیاسی ، رسانه هاي جمعي و دین ، جامعه شناسي سياسي ، ترجمه متون تخصصي اسلامي، نظريه هاي علوم اجتماعي ، مباني جامعه شناسي ، تاريخ تفكر اجتماعي دراسلام  )

*دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 

(نظریه های جامعه شناسی ، زبان تخصصی علوم اجتماعی 2 ، جامعه شناسی سیاسی ، مبانی علم سیاست ) 

کارشناسی

 

(چ)عناوین پژوهشهای انجام یافته(1367-1393)

 

بررسی مردم شناختی منطقه محروم نهبندان و شناسایی نیازهای آنان

جهاد سازندگی خراسان(1367 )

شناخت وضعیت اقتصادی اجتماعی مدینه النبی در صدر اسلام

جهاد دانشگاهی مشهد(1368 )

سنجش نیازهای جوانان روستایی ایران

وزارت جهاد سازندگی (1370 )

نظرسنجی همایش اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور

شورای فرهنگ عمومی کشور(1370 )

تحلیل محتوای  نظرات رسانه ای مردم ومسئولین درخصوص برنامه های نوروزی سیمای جمهوری اسلامی ایران

شورای فرهنگ عمومی کشور(1376) 

تحلیل محتوای نظرات رسانه ای مردم در خصوص عملکرد شهرداری تهران و مشکلات شهر تهران

مرکزمطالعات برنامه ریزی شهری

وزارت کشور (1376 )

الگوی سنجش شاخص های کیفی توسعه علوم اجتماعی درایران(همکاری با دکتر مسعود کوثری )

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران(1384 )

برنامه ریزی توسعه  فرهنگی محله ای تهران(مشترک با دکتر مسعود کوثری، دکتر حسین ایمانی جاجرمی )

 

مرکز مطالعات فرهنگی شهرتهران

شهرداری تهران(1385 )

سیاست پژوهی جمعیتی امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی(1387)

چالشهای فرهنگی ورسانه ای امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران(مشترک با دکتر محمد رضایی ولاشیدی)

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی(1388 )

مسایل جمعیتی امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی(1388 )

تحلیل  گفتمانی مسایل و چالش های  الویتی فرهنگ عمومی کشور(مشترک با مهدی ادیبان و دکتر مسعود کوثری)

شورای عالی انقلاب فرهنگی(1387)

سنجش آنومی اجتماعی مناطق حاشیه ای شهری تهران بزرگ (مشترک با دکتر مسعود کوثری)

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرکز تحقیقات استراتژیک(1387)

تدوین الگوهای عملیاتی مشارکت شهری در تهران(مشترک با دکتر میثم موسایی)

 

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرتهران شهرداری تهران و

موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران (1387)

جامعه شناسی توسعه محله ای تهران

جامعه شناسی هویت شهروندی  تهران

الگوی توسعه وارتقای شهروندی در تهران

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهرتهران شهرداری تهران(1388-1390 )

تحلیل سیاست(گذاری)اجتماعی درایران

تحلیل اخلاقیات اجتماعی درکلان شهرتهران  

مرکزمطالعات برنامه ریزی راهبردی شهرتهران

شهرداری تهران(1392-1391 )

طراحی الگوی آموزش شهروندی زنان

ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران و

 انجمن جامعه شناسی ایران(1391 )

تحلیل محتوای دعای شیعی

تحلیل گفتمان دینی اجتماعی دعای شیعی 

دانشگاه آزاداسلامی آشتیان(1390-1392)

تدوین شاخصهای حقوق شهروندی اسلامی (مشترک با دکتر حسین میرزایی)

وزارت کشور و

موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی

دانشگاه تهران (1391-1393 )

بررسی علل و دلایل گرایش وعدم گرایش به نمازخوانی:مطالعه موردی بازدیدکنندگان ازنمایشگاه قرآن-

رمضان 1390 مصلی تهران(باهمکاری دکترسیدعلی مرتضویان،دکترامیدعلی احمدی،دکترمحمد سمیعی)

ستاداقامه نمازکشور(1390 )

تدوین  شاخص های دانشگاه اسلامی و سنجش آن

(مشترک با دکتر سید ضیاء هاشمی؛ وباهمکاری دکترجباررحمانی ، حجت الاسلام علیرضا قبادی )   

ترویج  فرهنگ و معارف اسلامی در دانشگاهها 

(همکاری با حجت الاسلام علیرضا قبادی و دکترسید ضیاء هاشمی)

شورای اسلامی شدن دانشگاهها و

 مراکز آموزشی کشور

و

موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی

دانشگاه تهران (1391-1393 ) 

آیین های اجتماعی معنویت های جدید در ایران

 شورای اجتماعی کشور وزارت کشور (1393 )

اخلاق اجتماعی در شهر تهران :‌مطالعه موردی

شهرداری تهران ، مرکز مطالعات برنامه ریزی راهبردی   شهر تهران

(1393 )

تبارشناسی کلاس درس دانشگاهی : تجربه های زیسته  و تاریخی  /  شهروندی   دانشگاهی در ایران /

شهروندی   دانشگاهی  گفتگویی در ایران /  آزادی اکادمیک در ایران و اسلام : یک مطالعه   تاریخی و اجتماعی

موسسه (پژوهشکده )  مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

( 1393 – 1399 )     

 

(ح ) مقاله های علمی پژوهشی؛علمی ترویجی؛علمی مروری وعلمی تخصصی (1376 -1393 )

عنوان مقاله

نشریه و محل انتشار

شماره ؛ تاریخ انتشار ؛صفحه

منطق روشی فلسفه سقراط تاریخی: لوگوی گفتگویی و پروبلماتیک تردید

  فصلنامه  رهیافت های سیاسی و بین المللی

     ( دانشگاه شهید بهشتی)

1386: 9

( 175-155)

واکاوی هویت تاریخی،تاریخنگاری وجامعه شناسی تاریخی ایران : ملاحظات نظری وروش شناختی

فصلنامه مطالعات ملی

(موسسه مطالعات ملی )

1382  :  15

( 190-153)

واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران

 

 مجله  جامعه شناسی ایران

( انجمن جامعه شناسی ایران)

383 1: 5 ، 2

(62 - 32 )

باز خوانی فلسفه سیاسی سقراط تاریخی / افلاطونی

 

دو فصلنامه پژوهش علوم سیاسی

(پژوهشگاه علوم انسانی،فرهنگ ومطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی )

1385 :2

(92  -69)

درآمدی بر نظریه شهروندی گفتگویی در فلسفه سیاسی هابرماس 

نامه علوم اجتماعی (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

1385: 29

( 28-1  )

خاستگاه  نظریه عدالت گفتگویی رهایی در فلسفه سیاسی هابرماس

فصلنامه فرهنگ اندیشه

(موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ) 

1385 و1386 :21

(132-  113 )

اخلاق، حقوق و جامعه : در آمدی بر جامعه شناسی اخلاق و حقوق ژرژگورویچ

 

پژوهشنامه علوم اجتماعی

(فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار)

1385 :1

( 208-185)

مهاجرت و فرارنخبگان: مرور جامعه شناسی تاریخی   

 فصلنامه  مطالعات راهبردی

( پژوهشکده مطالعات راهبردی )

1380 : 4، 14

(  694- 688)

مهاجرت ، سیاست و شهروندی

 

فصلنامه مدیریت شهری

(وزارت کشور:مرکزمطالعات برنامه ریزی شهری  )

1381 :10

(43-30 )

پارادایم جدید مدیریت شهری

فصلنامه مدیریت شهری

1379 :1

(10-5 )

جامعه مدرن ، شهروندی و مشارکت

 

فصلنامه مدیریت شهری

1380 :5

(16 -6 )

مدیریت شهری ، حقوق شهری و جامعه مدنی

 ماهنامه  شهرداریها

( وزارت کشور:مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری )

1378 :3

(30-23)

درآمدی بر مطالعات شهری

 

ماهنامه شهرداریها

1378 : 8

(20-18 )

نگرش تحلیلی چالش های حقوقی نظام مدیریت شهری

 

ماهنامه شهرداریها

1378 :2

(  35-32)

شهروند و شهرداری

ماهنامه شوراها و مشارکت وزارت کشور

معاونت امور اجتماعی و شوراها )

1382 :5

(30-22 )

توسعه فرهنگی ، برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریت

 

نامه قم

( فصلنامه شورای پژوهشی استان قم)

1376 :7و8

( 69-57)

شهروندی در گفتمان شوراها 

 

ماهنامه شوراها

( دبیرخانه شورایعالی استانها)

1385 :5

(17-14)

واقعیت  شهروندی در ایران

 

دو هفته نامه فرهنگ و پژوهش

( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

1384 : 186

(13-10)

برنامه ریزی فرهنگی و برنامه ریزی شهری

 

فصلنامه مدیریت شهری

( وزارت کشور:مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری)

1382 :10

(15 -1)

سیاستهای دینی و فرهنگ مردمی در ایران:

تحلیل گفتمان انتقادی برنامه های توسعه 

( 1388- 1368)

نامه صادق : دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات میان رشته ای دین ،فرهنگ و ارتباطات

(دانشگاه امام صادق ع)

1386:32

 (47 -78)

جامعه شناسی جنبش جامعه مدنی ایران:

مدلهای تحلیل و چهارچوب نظری

 فصلنامه علمی پژوهشی

(دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان)

1381: 12

( 176-157)

درآمدی بر چالشهای جامعه شناسی سیاسی جدید:                  قدرت،جنبشهای اجتماعی و جهانی شدن

فصلنامه علمی پژوهشی

(دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان)

1380 : 7و8

(205- 185)

جامعه شناسی شناخت ژرژ گورویچ

فصلنامه علمی پژوهشی

(دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان )

1381: 11

(209 - 195 )

فرهنگ در سیاست : بازخوانی سیاست فرهنگی به عنوان یک مساله در پروبلماتیک سیاست فرهنگی

خردنامه

( ویژه نامه همشهری )

ش28 مردادوشهریور1387

( 22-24)

بازخوانی مسیرهای امرسیاسی در فلسفه کانت

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی

 (دانشگاه شهید بهشتی )

13:بهار1387

(11-34 )

بازخوانی منطق فلسفه سیاسی راولز

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی

 (دانشگاه شهید بهشتی )

14 :تابستان 1387

(37-60 )

روش و نظریه در فلسفه سیاسی ارسطو ، هابز و روسو

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی

(دانشگاه شهید بهشتی )

12 :زمستان 1386

( 49-87)

جهانی شدن ، امپریالیزم فرهنگی و اسلام سیاسی در"منا "( خاورمیانه و شمال افریقا)

فصلنامه مطالعات خاورمیانه

(مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه )  

54 و 55 ،سال 15 ، پاییز و زمستان 1387 (65-95 )

اسلاوی ژیژک و امریکایی شدن زیست جهان ما

( مشترک با : دکتر مسعود کوثری / دانشگاه تهران)

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی 

(دانشگاه شهید بهشتی )

11 :پاییز 1386

( 61-84 )

 

چالشها و سیاستهای جمعیتی امنیتی جمهوری اسلامی

ایران:سیاست پژوهی امنیتی جمعیتی برنامه های توسعه(1368-1388 )

ویژه نامه همایش پلیس ، امنیت و چشم انداز 1404: امنیت و توسعه (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام / کمسیون سیاسی دفاعی امنیتی )

1388آبان:

(179-227 )

چالشهای امنیتی حوزه فرهنگ :تحلیلی بر تهدیدات فضای سایبر و پیشنهاد سیاست ها

(مشترک با : دکتر محمد رضایی / دانشگاه تربیت مدرس )

ویژه نامه همایش پلیس،امنیت وچشم انداز 1404: امنیت و توسعه

(دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،کمسیون سیاسی دفاعی امنیتی )

1388آبان:

(253-285)

یورگن هابرماس :از حقوق ، اخلاق و سیاست لیبرالی تا قانون و دموکراسی گفتگویی 

دانشنامه  علوم اجتماعی

 ( فصلنامه دانشگاه تربیت مدرس)

شماره 1 ؛ بهار 88:

(93-125 )

تحول نام گذاری فرزندان در شهر تهران

دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه

(پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی )

شماره3 ، پاییز و زمستان 1388

(141-158)

شهروندی شهری :از نظریه تا سیاست شهری و تجربه فرهنگی

دانشنامه  علوم اجتماعی

( فصلنامه دانشگاه تربیت مدرس)

شماره 3 ؛ بهار 89:

(161-135 )

آسیب شناسی گتوهای شهری کرج :خشونت شهری

(مشترک با رضا مستمع)

فصلنامه تخصصی جامعه شناسی

(دانشگاه ازاد اسلامی اشتیان)

سال 5 ؛شماره 1 ؛

بهار 89  (161-183  )

هویت شهروندی مجازی : فرصت های اینترنتی و پیامدهای مجازی

فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

(انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)

سال 5 ، شماره 17 ، زمستان 88(97-130)

در امدی بر مقایسه سوژه گفتگویی هابرماس و سوژه امر شخصی ژیژکی

(مشترک با مسعود  کوثری و داوود داوودی )

فصلنامه  تخصصی جامعه شناسی

(دانشگاه آزاد اسلامی اشتیان)

سال 7 ، شماره 1 ، بهار 90 (153- 171 )

بررسی چگونگی تعامل نهادهای متولی بهره وری و دستگاههای فرهنگی (مشترک با رضا مستمع)

ماهنامه تخصصی مهندسی فرهنگی

(شورای عالی انقلاب فرهنگی )

سال5 ،شماره47و48 ، اذر ودی89 (39-46 )

سیاست شهری و دیپلوماسی شهری : از نظریه تا تجربه

فصلنامه جامعه شناسی تاریخی

 ( دانشگاه تربیت مدرس)

دوره سوم، شماره 2 ، زمستان 1390

(117-143 )

واقعیت اجتماعی"نمازخوانی"درایران: بازخوانی "مطالعات نماز" و  "نمازپژوهی ها "

فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

سال 1،شماره 1 ، بهار 1390(1-37 )

واقعیت اجتماعی دین داری درجامعه ایران پس از انقلاب اسلامی

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

سال 1،شماره 1 ، بهار 1391(100-87 )

نسبت خود و دیگری در گفتمان دعای شیعی

فصلنامه راهبرد فرهنگ

(دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی )

سال 4 ، شماره 14 و 15 ، تابستان و پاییز 1390 ( 1-39 )

جامعه شناسی دین ، جامعه شناسی دینی و جامعه – خدا شناسی

فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

سال 2،پاییزو زمستان1389،شماره 4 (77-120 )

دعا:یک کنش اجتماعی دینی – موثر، مستمر ، فراگیر

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

دوره2 ،شماره 1 ، شماره مسلسل 5 ، بهار 1392

(37-60 )

نسبت اجتماعی حق – وظیفه  در گفتمان دینی

(تحلیل محتوای موردی نهج البلاغه و نهج الفصاحه) 

فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

سال 4، بهار و تابستان 1391،شماره 7

(43-80 )

بازنمای خدا در بلاگفای فارسی 

( تحلیل الهیات مردم پسند مجازی اینترنتی درایران )  

دو فصلنامه دین و ارتباطات

(دانشگاه امام صادق ع )

سال 19، شماره 41 ، بهار و تابستان 1391

(47-78)

مطالعه جامعه شناختی روند شکل گیری هویت شهری درتهران مطالعه موردی پامنارودهکده المپیک (مشترک با زهرا شاه سیاه)

فصلنامه مطالعات شهری

(دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی )

قابل دسترس در

www.SID.ir

1392

تراجیدیا الکربلا : سوسیولوجیا الخطاب الشیعی – ابراهیم حیدری(تحلیل کتاب )

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین

(موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

شماره 2 ، بهار 1392(171-176 )

موقعیت اجتماعی گرایش به دعا درجامعه ایرانی-اسلامی معاصر(یک تحلیل ثانویه)

فصلنامه اسلام وعلوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه ودانشگاه)

سال 5، بهار و تابستان 1392،شماره 9

(35-58 )

مرگ و مردن :روایت های علم اجتماعی و دانش دینی(نظریه اجتماعی، نهج البلاغه ، مثنوی معنوی  )

فصلنامه اسلام وعلوم اجتماعی

( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

سال 5، پایزو زمستان  1392،شماره 10

(37-64 )

تحلیل محتوای مداحی های مذهبی مردم پسند :مقایسه مداحی های سنتی و مدرن (مشترک با داوود صفا)

فصلنامه معرفت فرهنگی و اجتماعی

(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )

سال 2، شماره 4 ، پاییز 1390

(141-163 )

جامعه شناسی تاریخی شهر اسلامی

مجموعه مقالات همایش شهر اسلامی ایرانی: 18و19 تیر 1390 (شهرداری تهران وموسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

تهران، نشرطرح آینده

(111-154 )

کاربرد پیشرفت های اخیر جامعه شناسی حقوق در مساله یابی پژوهشهای قضایی

 

مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری ؛ فرصت ها و چالشها 1391( سازمان قضایی نیروهای مسلح )

تهران ، نشر میزان

(22- 41 )

 مرگ خود و مردن دیگری :روایت دو فرهنگ عرفی/ عقیدتی– معنوی ( کاوشی در نظریه اجتماعی ،‌نهج البلاغه ،مثنوی معنوی)

فصلنامه تحقیقات فرهنگی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی/ وزارت علوم ،‌تحقیقات و فناوی)

،‌شماره 1، بهار94 ،صص 97-129 .

خاستگاههای عقیدتی دینی درنگرش– گرایش به مصالح جمعی(مطالعه موردی دعا،‌حدیث و حکمت شیعی)

در:کتاب"فرد، فردگرایی و جمع گرایی در آموزه های اسلامی" ، ‌به کوشش مرتضی بحرانی ، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

بهار 1394 ،صص 355-396

درامدی بر فلسفه اجتماعی تکنولوژی :‌ایده های فلسفی و اینده های اجتماعی

در کتاب : مطالعات اجتماعی فناوری : تاملاتی نظری  ومیان رشته ای ،‌به کوشش رضا صمیم ، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

زمستان 1394 ،‌صص 119-148 .

پیامدگرایی فلسفی– جامعه شناختی  مطالعات فرهنگی (‌مشترک با دکتر مسعود کوثری ) 

در کتاب : درآمدی بر روش شناسی  مطالعات فرهنگی ،‌به کوشش  حسین میرزایی ،‌ تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

بها ر1393 ،‌صص 83-103

جامعه،‌فرهنگ واخلاق:درامدی نظری براخلاق اجتماعی

درکتاب پژوهشنامه جامعه ایرانی و اخلاق اجتماعی،‌به دبیری سیدمحمود نجاتی حسینی {‌منتشره به کوشش محمدفاضلی }،‌تهران،‌ مرکز تحقیات استراتژیک  مجمع تشخیص مصلحت نظام

پژوهشنامه 112 ،‌تابستان 1392 ،‌صص11-46 

طرحی برای الگوی اموزش شهروندی (‌با تاکید بر شهروندی زنان  شهر تهران )

در کتاب زنان و زندگی شهری ،‌به کوشش  حسین ایمانی جاجرمی ،‌ ستاد توانمند سازی زنان شهرداری تهران ،‌ مرکز مطالعات برتامه ریزی راهبردی شهر تهران  

ابان 1392

صص 161-215

*Social analysis oriented –approach to coexistence between Muslims and religious minorities in Tehran(study of   Judaism, Zoroastrianism and Armenians

AULA ORIENTALIS

{s.m nejati – hosseini et al}

VOL 1 ,  2015

**Investigating the Relationship of Economic, Social and Cultural Capitals with Fatalism in Isfahan

Journal of Sociological Research

ISSN 1948-5468

macrothink.org/jsr

2015, Vol. 6, No. 2

 

 

( خ) مقاله های ترجمه شده (1377-1381)

عنوان مقاله

نشریه

شماره ؛ تاریخ انتشار ؛ صفحه

توسعه شهری  اسلامی :  رویارویی با نوگرایی و الزامات برنامه ریزی

 

فصلنامه مدیریت شهری

 

1379: 2

( 102-96)

فن آوریهای جدید اطلاع رسانی  و سیاست فن- شهرها: پیش بینی هایی برای مردم سالار شدن زندگی

فصلنامه نمایه پژوهش

 

1379  : 4

( 74-53)

نظریه اجتماعی و  سیاست های زیست محیطی : گیدنز ، هابرماس ،  بک و  گورز

فصلنامه مدیریت شهری

 

379 1: 4

(96 - 86 )

جامعه ، اقتصاد ، سیاست و انقلاب در ایران( 1979-1983 )

 

فصلنامه نامه پژوهش

1378 :12و13

(50 - 35)

اهداف مطالعات اسلامی : نقد شرق شناسی  ادوارد سعید

 

فصلنامه نمایه پژوهش

1377: 5و6

( 42-28 )

نظریه اسلامی شناخت

فصلنامه نمایه پژوهش

1377  :7و8

(95-  78 )

انتقال و شکل گیری هویت های اجتماعی دینی در مدرنیته: رساله ای تحلیلی در باره مسیرهای هویت یابی دینی

فصلنامه نامه پژوهش

1380 :20و 21

(309-287)

نگاهی جامعه شناختی به رسانه های ارتباط جمعی در ایران

فصلنامه نمایه پژوهش

1381 : 1و22

(  99-75)

برنامه ریزی شهری وبرنامه ریزی فرهنگی

فصلنامه مدیریت شهری

1381

 

 

(د) مقاله نشستهای  تخصصی (1379-1395 )

 عنوان  نشست

عنوان مقاله و سخنرانی

مکان

تاریخ

گردهمایی ملی منتخبان دومین دوره شوراهای اسلامی 

شوراها ، دموکراسی محلی و شهروند سازی محلی ( چاپ شده در  ویژه نامه گردهمایی ملی منتخبان دومین دوره شوراهای اسلامی/  1382 :56-52 )

تهران: وزارت کشور ، معاونت امور اجتماعی و شوراها

 1382

تابستان

همایش شهرداران کشور

چالش های حقوقی شهرداری ها  ( چاپ شده در  ویژه نامه همایش شهرداران کشور / 1379: 56-52)

تهران: وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

1379 ابستان

هفته پژوهش شهری

فرآیند مساله یابی، مساله شناسی و مساله گشایی در پژوهش شهری ( چاپ شده در  ویژه نامه هفته پژوهش شهری  و  ضمیمه نامه ماهنامه شهرداریها / 1382 : 12،62-51 )

تهران: وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

1382پاییز

 

هفته پژوهش شهری

توسعه فرهنگی شهری : رویکرد محله  مداری ( مشترک با:دکتر مسعود کوثری و دکتر حسین ایمانی جاجرمی / دانشگاه تهران )  

تهران: شهرداری تهران

 

1386 پاییز  

 

همایش تهران 1400

 

دیدگاه تلفیقی در توسعه فرهنگی شهر تهران( مشترک بادکتر مسعود کوثری)

مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران: شهرداری تهران

1386زمستان

 

نشست  شهروندان محله ای : سلامت اجتماعی و مشارکت شهروندی در تهران

سلامت اجتماعی محله ای و نحوه مشارکت شهروندان و شهرداری 

تهران شهرداری منطقه 2 : خانه سلامت محله سعادت آباد

تابستان 1387

نشست توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی و شهروندی

تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

پاییز1387

نشست عقیدتی فرهنگی دانشجویان بسیجی ونمونه کشوری

آشنایی باجامعه شناسی فرهنگی وکاربردهای آن برای دفاتر فرهنگ اسلامی در دانشگاه ازاد اسلامی

بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی

پاییز 1387

نشست مطالعات فرهنگی و دین (مشترک با دکتر کوثری )

مطالعات فرهنگی دین:رهیافتهای نظری و تجربی متاخر

تهران / دانشکده علوم اجتماعی - انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

زمستان 1387

نشست  پلیس ؛ امنیت ملی و توسعه

سیاستهای امنیتی جمعیتی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران

تهران / مجمع تشخیص مصلحت نظام - کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی

آبان 1388

نشست توسعه فرهنگی محله ای

شورایاری های تهران و توسعه فرهنگی محله ای 

تهران/خانه فرهنگ محله شهید کاظمی /منطقه 19

تیرماه 1389

سلسله نشست های اخلاق همسایگی

فرهنگسرای اندیشه /منطقه 7 شهرداری تهران

تهران / خانه های فرهنگ محله نظام اباد وشارق

تابستان 1389

نشست مطالعات قرآنی و جامعه شناسی

خبرگزاری قرانی (ایکنا)

تهران / 6-7-89  (خبرگزاری ایکنا) 

پاییز 1389

نشست اخلاقیات اجتماعی

درآمدی بر فلسفه و جامعه شناسی اخلاق

مرکزتحقیقات استراتژیک،مجمع تشخیص مصلحت نظام

پاییز 1390

همایش شهرداری به منزله یک نهاد اجتماعی

شهرداری به منزله یک نهاد اجتماعی: نقد و نظر

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

اسفند 1390

همایش بین المللی جهان عاری از خشونت 

آموزش اخلاق مدنی صلح گفتگویی برای سپاه دانشجویی صلح

مرکز مطالعات جهانی شدن؛ وپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی : وزارت علوم  ، تحقیقات و فناوری

ارديبشهت 1393

نشست تخصصی مطالعات اجتماعی فناوری

فلسفه اجتماعی تکنولوژی:برخی ملاحظات نظری

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تیرماه 1393

همایش ملی پژوهش درنظام عدالت کیفری:فرصتها  و چالشها

کاربرد پیشرفت های اخیر جامعه شناسی حقوق در مساله یابی پژوهش های قضایی 

قوه قضاییه ، سازمان قضایی نیروهای مسلح

1392

سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی وفرهنگی درجامعه ایران 

مطالعات فرهنگی علم ، دانشگاه و آموزش عالی

انجمن جامعه شناسی ایران

26 و 27 اذر 1393 

همایش کنکاش های مفهومی نظری درجامعه ایران‌

بازخوانی انتقادی ادبیات ایرانی تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام

انجمن جامعه شناسی ایران

بهار95

نشستهای تخصصی هفته پژوهش

                 آموزش عالی به مثابه امر فرهنگی:مساله معنا،‌هویت و سبک 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/ وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری

آذر 94

22.همايش هفته وحدت

وحدت در جهان اسلام  در پرتوي تحولات اخير خاورميانه

وزارت علوم، معاونت فرهنگي و اجتماعي 

7 دي 94

 

 

(ذ) کتابهای منتشره (1380 -1394)

عنوان

ناشر

تاریخ

بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداریهای ایران

 

تهران / وزارت کشور -  مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

( انتشارات سازمان شهرداریهای کشور)

1380

 

روش  پژوهش شهری ( ترجمه)

تهران ، وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

( انتشارات سازمان شهرداریهای کشور)

1380

برنامه ریزی و مدیریت شهری : مسائل نظری و چالشهای تجربی ( به کوشش )

تهران،وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

( انتشارات سازمان شهرداریهای کشور)

1380

مشارکت فرهنگی (به کوشش/ مشترک با دکتر کوثری )

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،موسسه فرهنگ ، هنر وارتباطات ، نشر آن. 

1382

اطلاع رسانی و فرهنگ (ترجمه / به کوشش )

تهران،خانه کتاب ایران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. 

1382

توسعه فرهنگی تهران:رویکرد محله ای( مشترک با دکتر کوثری و دکتر ایمانی جاجرمی )

تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، شهرداری تهران

 

1386

انقلاب اسلامی،جامعه ودولت:مجموعه مقالاتی در  جامعه شناسی سیاسی ایران (به کوشش/ مشترک با دکتر کوثری)

تهران، انتشارات کویر

1387

 

روش ورهیافت در علوم سیاسی (نویسنده همکار/ به کوشش دکتر منوچهری) 

تهران / انتشارات سمت

1387

پتانسیل آنومی اجتماعی در مناطق حاشیه ای شهرتهران (مشترک با دکتر کوثری)

تهران/ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ موسسه انتشاراتی کمیل

1388

محله و توسعه فرهنگی : مطالعه موردی 6 محله تهران (مشترک با دکتر کوثری)

تهران/ مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران- شهرداری تهران

 

1390

تهران از چشم اندازهای فرهنگی و اجتماعی ( به کوشش - مشترک با دکتر کوثری )

تهران/ مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران- شهرداری تهران

 

1390

شهر اسلامی : گذشته ، حال ، اینده

شهر اسلامی : گذشته ، حال ، اینده

1390

سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی (ترجمه / به کوشش )

تهران - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

1389

مشارکت شهروندی در جهان  شهری :ایده های اجتماعی و رویه های چند فرهنگی (مشترک بادکترمسعود کوثری) 

تهران- انتشارت جامعه و فرهنگ ( با  حمایت شهرداری تهران ، معاونت فرهنگی و اجتماعی) 

1392

جامعه ایرانی و اخلاق اجتماعی  ( به کوشش) 

تهران-  پژوهشکده تحقیقات راهبردی ( مجمع تشخیص مصلحت نظام ) پژوهشنامه شماره 112

1392

سیاست گزاری فرهنگی ، اموزش عالی  و دانشگاه :‌چالشها و راهکارها (‌به کوشش)

تهران- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم ،‌تحقیقات  وفناوری)

1394

 

 

(ر) مقاله های عمومی ترجمه ای (1377-1378) 

عنوان

روزنامه

شماره ؛ تاریخ؛صفحه

چالش دانش و قدرت :درآمدی بر رویکرد جامعه شناختی میشل فوکو

اندیشه امروز

30/10/1377 : 6

نقش و کارکرد نهادهای مدنی در آمریکای لاتین

خرداد

13/6/1378 :6

در آمدی بر روش شناسی و فلسفه علم اقتصاد

اندیشه امروز

25/8/1378 : 8

ادوار روش شناسی در علم

خرداد

3/5/1378 : 6

دین و روان شناسی اجتماعی

نشاط

11/6/1378 : 7

علم و فهم متعارف

انتخاب

14/5/1378 : 4

هنر مقدس و رمز واره در جوامع ابتدایی : در آمدی بر مردم شناسی هنر (تالیف)

انتخاب

25/6/1378 :6

در آمدی بر مردم شناسی اقتصادی

اخبار اقتصاد

26/7/1378 : 6

جامعه شناسی فرهنگی ارزشها

آفتاب امروز

15/12/1378 : 8

 

 

(ز) سایر فعالیتهای دانشگاهی(1380-1396 )

نوع فعالیت

دانشگاه

کارشناسی ارشد 

تاریخ

استاد راهنما :10 عنوان پایان نامه کارشناسی

آزاد اسلامی آشتیان    

جامعه شناسی

1379-1387

 

استاد راهنما :30 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

آزاد اسلامی ؛تربیت مدرس؛ علم وفرهنگ؛ مازندران

علوم سیاسی ، فلسفه سیاسی ،

جامعه شناسی

1384-1393

 

استاد راهنما :3 عنوان پایان نامه دکترا(دردست انجام)

استاد مشاور :3 عنوان پایان نامه دکترا(دردست انجام)

استاد راهنما :3 عنوان پایان نامه دکترا(دردست انجام)

استاد مشاور :5 عنوان پایان نامه دکترا و ارشد (دردست انجام)

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی :

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 

 

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی  / تهران شمال

 

جامعه شناسی فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی

 

گروه جامعه شناسی

گروه جامعه شناسی

1393

 

 

 

1395  تا کنون

عضو هیات داوران : 12 عنوان پایان نامه  ارشد و یک دکترا

تربیت مدرس، تهران ,‌علم و فرهنگ ،‌ آزاد اسلامی تهران مرکزی و ‌تهران شمال

جامعه شناسی ،مطالعات فرهنگی ،علوم سیاسی،مدیریت امور فرهنگی

1385-1388

 

ناظر طرح پژوهشی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی :

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

هویت اجتماعی دانشجویان

1386

داوری مقاله های علمی

مجلات تخصصی علوم اجتماعی و سیاسی

 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی ؛ فرهنگ و ارتباطات ؛مطالعات میان رشته ای؛تحقیقات فرهنگی؛ جامعه وفرهنگ؛جامعه شناسی تاریخی ؛ پژوهشهای سیاسی جهان اسلام؛مطالعات اجتماعی بسیج ؛راهبرد فرهنگ .

1385 -1394

 

 

(س) سمت های کارشناسی (1368- 1394 )

سمت

سازمان

نوع فعالیت

تاریخ

کارشناس مطالعات روستایی 

جهاد سازندگی خراسان

پژوهش توسعه روستایی

(1368)

کارشناس مطالعات اجتماعی

جهاد دانشگاهی مشهد

پژوهش اجتماعی

(1369) 

کارشناس 

مطالعات توسعه روستایی

وزارت جهاد سازندگی/ معاونت امور اجتماعی

پژوهش توسعه روستایی

(1371-1369)

کارشناس مطالعات شهری و مشاور پژوهشی

وزارت کشور / مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

پژوهش توسعه شهری 

  و مشاوره پژوهشی

(1385-1371)

مشاور پژوهشی

موسسه پژوهشی فرهنگ ، هنر و ارتباطات( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )/ شورای پژوهشی استان(اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم)

مشاوره پژوهشی

(1379-1376)

دبیر هیات تحریریه  و عضو شورای بررسی کتاب

وزارت کشور/ مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و ماهنامه شهرداریها و فصلنامه مدیریت شهری / انتشارات سازمان شهرداریها

دبیری هیات تحریریه

(1380- 1378 )

عضو شورای علمی پژوهشی

جهاد دانشگاهی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  تهران/ گروه پژوهشی جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی/ دفتر مطالعات فرهنگی 

گروه فرهنگ عمومی  و ارشاد اسلامی

 عضو شورای  علمی و پژوهشی

1386 تا 1390

عضو هیات داوران و ارزیاب علمی

 

ستاد جایزه کتاب فصل + ستاد جایزه کتاب سال / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / سازمان تبلیغا ت اسلامی(طرح های مطالعاتی و گزارش های دین پژوهی )

داور ارزیاب 

1387 تا کنون

کارشناس مشاور

دانشگاه تهران / پارک علم و فن آوری

راه اندازی کلینیک  مدیریت شهری

1389 تا کنون

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

عضو شورای پژوهشی

1384 تا 1393 مهر

عضوهیات تحریریه

فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) ؛فصلنامه جامعه شناسی تاریخی (دانشگاه تربیت مدرس)؛فصلنامه فرهنگ ورسانه(انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)

مشاور علمی

1389 تا کنون

سردبیر

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین(موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)

ناظر علمی

1390 تا کنون

 

فعالیت های علمي - مديريتي و آموزشي- پژوهشي  متاخر از سال 1396 تا 1398

فعالیت

عنوان 

توضیحات 

علمي

 1. عضو كارگروه مصاحبه جذب اعضاي هيات علمي 
 2. عضو كارگروه مصاحبه جذب دانشجويان دوره دكترا 
 3. عضو كارگروه مصاحبه امتحان جامع دانشجويان دوره دكترا 
 4. عضو كارگروه مصاحبه جذب دانشجويان دوره دكترا 
 1. پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي   وزارت علوم (1395 و 1396 )
 2. پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي  وزارت علوم (1395 )
  1. الف/  گروه فرهنگ و رسانه – دانشگاه آزاد 
  2. اسلامي تهران مركزي (1397 و 1398)3-ب /  گروه هاي  جامعه شناسي  و علوم سياسي – دانشگاه آزاد  اسلامي آشتيان(1396 و 1398 )
 3. الف/ گروه جامعه شناسي  – دانشگاه آزاد  اسلامي تهران مركزي

 (1396 )

4-ب/ گروه فرهنگ و رسانه – دانشگاه آزاد اسلامي  تهران مركزي

 (1397 و 1398 )

علمي - مديريتي

 1. مدير پانل  تخصصي دين در همايش ملي
 2. مدير پانل  تخصصي دين در همايش ملي
 3. مدير پانل  تخصصي دين در همايش ملي
 4. مدير نشست تخصصي فقه و جامعه در نشست دانشگاهي حوزوي
 5. مديرپانل تخصصي مطالعات دانشگاهي  و تمدن اسلامي  در همايش بين المللي

 

 1. همايش ملي "پژوهش فرهنگي و اجتماعي در جامعه ايران" ( انجمن جامعه شناسي ايران  : 5 تا 7 دي 1396 )
 2. همايش ملي  "كنكاش هاي مفهومي ونظري در باره جامعه ايران"  (انجمن جامعه شناسي ايران  :22 و 23 ارديبهشت  1395 )
 3. همايش  ملي "كنكاش هاي مفهومي ونظري در باره جامعه ايران"  (انجمن جامعه شناسي ايران  : 28و 29 خرداد  1398 )
 4. پيش نشست " فقه، قانون، واقعيت اجتماعي"( تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران-  بخش جامعه شناسي دين  /  مركز تحقيقات اسلامي- مجلس شوراي اسلامي: 1  بهمن 1397  )
 5. همايش بين المللي آينده جهان اسلام  در افق 1414 شمسي (دانشگاه تهران: 8 و 9 ارديبهشت 1398 )

علمي – مشورتي

 1. عضو شوراهاي علمي و سياست گذاري همايش بين المللي 
 2. عضو شوراي علمي همايش ملي
 3. عضو شوراي علمي همايش دانشگاهي  

 

 1. اولين و دومين  همایش  بين المللي دين، فرهنگ و رسانه ( شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، دانشگاه صنعتي شريف ، دانشگاه باقر العلوم ع : ارديبهشت 1395 و خرداد  1396 )
 2. اولين  همایش ملی  وقف  علم و فناوری ( دانشگاه شهيدبهشتي و  دانشگاه فردوسی مشهد: اسفند 1396)
 3. دومين همايش سالانه "خوانش انتقادي جامعه شناسان كلاسيك ومسايل اجتماعي ايران: ماكس وبر( دانشگاه خوارزمي و انجمن جامعه شناسي ايران : اسفند 1397)

آموزشي - پژوهشي    

 1. راهنمايي رساله دكترا
 2. ( 1 دانشجو )
 3. راهنمايي رساله دكترا
 4. ( 3 دانشجو )
 5. راهنمايي پايان نامه  ارشد
 6.  (2 دانشجو )
 7. راهنمايي پايان نامه  ارشد
 8.  (2 دانشجو )
 9. مشاوره رساله هاي دكترا
 10. ( 3 دانشجو )
 11. مشاوره رساله دكترا
 12. ( 1 دانشجو )
 13. مشاوره رساله ي دكترا
 14. ( 1 دانشجو )
 15. مشاوره پايان نامه ارشد
 16. (3 دانشجو )
 1. گروه فرهنگ و رسانه – دانشگاه آزاد اسلامي  تهران مركزي
 2.  (1397 و 1398 )
 3. گروه جامعه شناسي– دانشگاه آزاد اسلامي  تهران مركزي
 4. (1396 -  1398 )
 5. گروه فرهنگ و رسانه – دانشگاه آزاد اسلامي  تهران مركزي
 6.  (1398 )
 7. دپارتمان علوم انساني اجتماعي - دانشگاه آزاد اسلامي  واحد الكترونيك
 8.  (1397-1398  )
 9. گروه جامعه شناسي – دانشگاه آزاد اسلامي  تهران مركزي
 10.  (1397-1398  )
 11. گروه جامعه شناسي – دانشگاه آزاد اسلامي  تهران شمال
 12.  (1396-1398  )
 13. گروه فرهنگ و رسانه – دانشگاه آزاد اسلامي  تهران مركزي
 14.  (1398 )
 15. دپارتمان علوم انساني اجتماعي - دانشگاه آزاد اسلامي  واحد الكترونيك
 16.  (1397-1398  )

 

 

 

پیوست 2  

 1395 -1397

(‌ فعالیت های علمی پژوهشی متاخر )

فعالیت

عنوان 

توضیحات 

پژوهش  

 1. تبارشناسی  کلاس درس  درایران   :تجربه های تاریخی  و تجربه های زیسته
 2. شهروندی دانشگاهی درایران  

1 و 2 -  اختتام یافته  

(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی )

 

   کتاب

 1. تبارشناسی  کلاس درس  درایران   :

تجربه های تاریخی  و تجربه های زیسته

 1. شهروندی دانشگاهی درایران  
 2. واقعیت اجتماعی دانشگاه اسلامی در ایران معاصر  
 3. حقوق شهروندي و  معيارهاي اسلامي آن:

پژوهشی  تاریخی در متون دینی

 1. سیاست گذاری فرهنگی ،‌آموزش عالی و دانشگاه 
 2. علم ، جامعه  و تکنولوژی  درایران  عصر قاجار

 

3و 4 – ارسال  جهت  امور  انتشارات  

(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی )

5- مشترک با  سید ضیاء  هاشمی 

6-مشترک با  حسین میرزایی 

7-مشترک  با جبار رحمانی

( ادیتوریال )

5  و 7 -ارسال  جهت  امور  انتشارات  

(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی )

6-ارسال  جهت    پژوهشگاه فرهنگ ،‌هنر و ارتباطات

7- در دست انتشار ات جامعه و فرهنگ

مقاله 

(‌منتشره )

 1. فقه شیعی از منظر تاریخ اجتماعی و فرهنگی 
 2. برخی نشان گرهای علم د رمتون اسلامی شیعی 

(‌مشترک با علی رضا قبادی)

 1. مرور نظری مفهوم مردم سالاری دینی 
 2. کلاس درس درتمدن اسلامی:روایتی از سنت حسنه  استاد- شاگردی 
 3. مرگ  خود  و مردن   دیگری :روایتی  از  دو فرهنگ  عرفی / عقیدتی معنوی 
 4. سناریوهای تکوین علم اجتماعی  اسلامی :امکان/ امتناع

(‌مشترک با   مسعود کوثری )

 

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین   ،ش3

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین   ،ش  4

*

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین   ،ش  5

فصلنامه مطالعات اجتماعی دین   ،ش  6

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ، دوره 8 ، ش 1

فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی  ،‌ ش13

*

مقالات     همایش ها

( در دست انتشار )

 1.   بازخوانی انتقادی "ادبیات ایرانی تاریخ تفکراجتماعی دراسلام"
 2. دین مردم پسند  و  سوژه دین دار 

(مشترک با حامد طاهری کیا )

 1. دانشگاه،تعالی دینی و امنیت معنوی
 2. اخلاقیات   درحکمت اسلامی :

مطالعه موردی دانش، حدیث  و  دعای شیعی

 1. تقویم دینی غم ناکی   و  شاد  کامی:

الاهیات سوگ (‌دنیا)‌ وسرور(‌آخرت )

 1. الاهیات وفکرسیاسی درایران:

کلام- فقه شیعی به مثابه شبه الاهیات سیاسی

9-همایش ملی انجمن جامعه شناسی ایران 1395

10 – همایش    ملی  دانشگاه باقر العلوم ع  1395

11-همایش   ملی   معاونت فرهنگی  اجتماعی وزارت علوم ودانشگاه تهران 1395

12-همایش ملی     پژوهشکده  فرهنگ و هنر 

جهاد دانشگاهی  1396

13-همایش  گروه دین 

 انجمن جامعه شناسی ایران 1395

14-همایش ملی  انجمن علوم سیاسی ایران 1395

 

خلاصه مقالات  /    سخنرانی های  ارائه شده به/  در   همایش ها

 

 1. دانش اخلاق ،اخلاق  دانش، دانشگاه اخلاقی

*

 1. دین،صلح،‌فرهنگ:‌دیدگاه های بینا- دینی در الاهیات فرهنگی صلح
 2. شکل های اجتماعی-   فرهنگی   و استراتژیک وقف علمی 
 3. شهر معنوی،شهرمقدس؛شهردینی،شهراسلامی

*

15- همایش ملی  دانشگاه اخلاق مدار   1396

   دانشگاه تهران – دانشکده مطالعات جهان

16- همایش  ملی  انجمن ملی مطالعات صلح ایران 1396

17- همایش ملی  وقف  علم و فناوری  - دانشگاه فردوسی مشهد 1396

18- همایش بین المللی  بازخوانی  تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تاکید بر شهر مقدس مشهد (‌جامعه االمصطفی العالمیه ص) 1396

*نشست  ادیان و صلح

*نشست نقد کتاب

 1.   اسلام اجتماعی  و مساله اخلاقی صلح 
 2. نقد کتاب" حاجی خودتی " حسن محدثی

انجمن جامعه شناسی ایرا ن ،11 شهریور  1397

خبرگزاری قرانی ،25 مهر 97

 

پیوست 3  - تكميلي تفصيلي 1397 -1395  

 (‌ فعالیت های علمی پژوهشی )

فعالیت

عنوان 

توضیحات 

پژوهش  

 1. شهروندي  دانشگاهي  گفتگويي در ايران 

در دست انتشار به صورت كتاب (پژوهشكده مطالعات  فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ) مهر  97

   کتاب

*

*

مقاله 

(‌منتشره )

 1. امر دين داري دانشگاهي و دين داري دانشگاهيان
 2. تبارشناسي آينده يك تحول فرهنگي :ظرفيت توان آزادي گفتگويي آكادميك دراجتماع علمي ايراني اسلامي

 

 1. مطالعات اجتماعي دين، شماره 7 ،1397زمستان
 2. موسسه اينده پژوهي جهان اسلام (1398 ) مجموعه مقالات همايش بين المللي اينده جهان اسلام  در افق 1414 شمسي ، دو جلد، دانشگاه تهران ، صص 414-452.

مقالات همایش ها

(خلاصه منتشره )

 1. سنت و تجربه تاريخي تمدني كلاس درس در ايران :

باز خواني يك تاريخ فرهنگي   

 1. امردين داري دانشگاهي  و زندگي ديني دانشگاهيان
 2. فلسفه علوم اجتماعي  و مساله نسبت علم و دين با تامل بر مقتضيات بومي
 3. دانش اخلاق ،  اخلاق دانش ، دانشگاه اخلاقي:برخي ملاحظات بو مي
 4. باز خواني انتقادي" ادبيات ايراني تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام "
 5. پوپولار شدن ، ديجيتالي شدن،مينميال شدن علم:خطرات و مخاطرات
 6. تحليل محتواي متن هاي الاهيات سياسي حوزوي دانشگاهي
 7. شكل هاي فرهنگي اجتماعي استراتژيك وقف علمي 
 8. توانش هاي "اخلاق گفتگويي" هابرماسي براي "جهاني محلي شدن" علوم انساني اجتماعي  :به سمت يك " بازانديشي گفتگوئي"
 9. دين ، صلح ، فرهنگ : ديدگاههاي بينا ديني در الاهيات فرهنگي صلح
 10. "سنت" جامعه شناسي دين ماكس وبري و " سبك " زيست جهان دين ورزي ايراني - اسلامي
 11. دانشگاه ايراني وعقلانيت گرايي :مسايل ، چالشها وراهبردها

1تا 3 - انجمن جامعه شناسي ايران (1396 ) چكيده مقالات چهارمين همايش ملي "پژوهش فرهنگي و اجتماعي در جامعه ايران" ( تهران:5 تا 7 دي 1396 ) صص 400-403/ 403-405/ 405-407 .

4-معاونت فرهنگي دانشگاه تهران( 1396 ) چكيده مقالات همايش ملي "دانشگاه اخلاق مدار" (تهران-20 و 21 اذر 1396 )  ،صص 44-46 .

5- انجمن جامعه شناسي ايران (1395 ) خلاصه مقالات سومين همايش "كنكاش هاي مفهومي ونظري در باره جامعه ايران"  ( تهران: 22 و 23 ارديبشهت  1395 ) ص214 .

6-انجمن ترويج علم ايران ( 1395 ) مجموعه چكيده مقالات منتخب همايش عمومي "علم در عصر فناوريهاي جديد اطلاعاتي وارتباطي " (19 ابان 1395 ) ،ص49 .

7- انجمن علوم سياسي ايران(1395 )  چكيده مقالات دهمين همايش سالانه انجمن علوم سياسي ايران : "وضعيت فكر سياسي در ايران " ( اسفند 1395 ) ، ص 81 .

8-دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه فردوسي مشهد (1396 ) نخستين همايش ملي "وقف  علم وفناوري :الگوهاي توسعه وترويج "(نهم اسفند 1396 )،صص 68-69 .

9-انجمن جامعه شناسي ايران  و دانشگاه خوارزمي ( 1396 ) چكيده مقالات دومين همايش "ضرورت گفتگو در علوم انساني : جهاني سازي  علوم انساني – اجتماعي " (6تا7 ارديبهشت 1396 )صص 79-80.

10-انجمن علمي مطالعات صلح ايران ( 1396 ) خلاصه مقالات نخستين همايش سالانه انجمن علمي مطالعات صلح ايران :" چيستي صلح ؛ مباني  مفهومي نظري  و چشم اندازهاي  راهبردي" (8  و 9 اذر 1396 ) ،ص 121.

11-دانشگاه خوارزمي و انجمن جامعه شناسي ايران (1397 ) چكيده مقالات دومين همايش سالانه "خوانش انتقادي جامعه شناسان كلاسيك ومسايل اجتماعي ايران: ماكس وبر(14 و 15 اسفند 1397 ) صص، 67.

12- سمينار "دانشگاه  ايراني و حوزه عمومي " - مركز تحقيقات سياست علمي كشور(اذر1396 )

 

مقالات  /   سخنرانی های  ارائه شده به / در  همایش ها

 

 

 

نشست ها  

 

 1. فقه،قانون، واقعيت اجتماعي
 2. جامعه شناس شناور  و مواضع مردمي : نگاهي به منش شهروند آكادميك  در حوزه عمومي ايراني 
 3. مسئوليت اجتماعي دانشگاه و  اعتراض دانشجويي( تحليل اعتراضات دي 96 )
 4. قرآن پژوهي و پيشرفت  : نقد نظريه تفسير پيشرفت و گفتمان قرآني  
 5. مدل اعتماد اجتماعي به پليس 

             5مكرر -   فلسفه نظم  در اسلام

 1. اسلام اجتماعي  و مساله اخلاقي صلح
 2. قابليت هاي دين براي نظريه پردازي اجتماعي
 3. جايگاه مسجد مطلوب در شهر مدرن

 

 1. مركز تحقيقات اسلامي و موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ، پيش نشست "فقه،قانون، واقعيت اجتماعي" ( تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، بخش جامعه شناسي دين ،1 بهمن 1397 ،ساعت 9 تا 12 ).
 2.   سمينار "جامعه شناسان ايراني و حوزه عمومي " (مركز تحقيقات سياست علمي كشور،21 اذر1397 )
 3. معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، نشست" تحليل اعتراضات دي 96"  ( 21 بهمن  1396 ساعت 14 تا 16 )
 4. سازمان فعاليتهاي  قرآني كشور، نشست "قرآن پژوهي و پيشرفت  " (27 اذر 97 ، ساعت 13 تا 1430 )
 5. مركز مطالعات راهبردي ناجا ،نشست "پليس و جامعه  "(24 خرداد1396 ،  ساعت 10 تا 12 )//   5 مكرر -  مركز مطالعات راهبردي ناجا ،نشست "پليس و جامعه  "(خرداد1395 ،  ساعت 10 تا 12 )
 6. انجمن جامعه شناسي ايران [ گروه دين،گروه جامعه شناسي تاريخي ، گروه مسايل و اسيب هاي اجتماعي ، گروه جامعه شناسي صلح ]  نشست تخصصي اديان، جامعه و صلح ( 11 شهريور 1397، ساعت 16-19 )
 7. انجمن جامعه شناسي  ايران، گروه دين ، نشست تخصصي "دين وعلوم اجتماعي" ( تهران،سالن اجتماعات انجمن ، 24 بهمن 1395 ، ساعت 18 تا 20 )
 8. معاونت فرهنگي مسجد جمكران،نشست روز جهاني مساجد (قم، مسجد جمكران،31 مرداد 1396 ، ساعت 9 تا 13 )          

 

 

پیوست 4  - متمم 1398

 (‌ فعالیت های علمی پژوهشی )

فعالیت

عنوان 

توضیحات 

   سخنراني در همايش هاي ملي

 1. دين در رويارويي با "وفاق -  تضاد پويايي " :از سنت هاي  جامعه شناسي دين تا الاهيات فلسفي اجتماعي گفتگويي هابرماسي 
 2. مواجهه گفتماني  علوم انساني مدرن  و دانش هاي اسلامي سنتي بامطالعات قرآني : نگاهي مقايسه اي  به مطالعات اسلامي سنتي  (مرتضي مطهري ) و مدرن ( علي شريعتي )

 

 

 

 

 1. انجمن جامعه شناسي ايران (1398 ) خلاصه مقالات چهارمين  همايش "كنكاش هاي مفهومي ونظري در باره جامعه ايران"  ( تهران: 28 و 29 خرداد  1398 ) صص211-213  .
 2. انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي (1398 )همايش ملي " استاد مطهري و مطالعات قرآني " ( 12 ارديبهشت 1398 ) صص 41 -40.

 

سخنراني در نشست ها ي تخصصي 

 1. اموزش  ديني  رسانه اي ، تربيت ديني رسانه اي
 2. نظم گفتگويي هابرماسي
 3. شهروندي  با  مقتضيات ديني ( اسلامي )
 1. گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، نشست "نقش رسانه ها درتربيت ديني خانواده ها" ( 25 تير 1398 ، ساعت 10 تا 13 )
 2. مركز مطالعات راهبردي  ناجا ، نشست "پليس  ونظم گفتگويي"(22 ارديبهشت 1398 ، ساعت 10 تا 12 )
 3. مركز مطالعات راهبردي ناجا ،نشست ......(29 تير 1398 ،  ساعت 10 تا 12 )

 

مقاله ارائه شده به/ در همايش هاي ملي

 1.  الاهيات راديكال  :الاهيات اجتماعي سياسي فرهنگي افراط گرايان اسلامي ( نگاهي جامعه شناختي به اسلام سياسي گروههاي افراطي خاورميانه)
 1. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و پژوهشكده بين المللي عصر ، همايش بين المللي "گفتگوي نخبگان جهان اسلام : بررسي چالشها ، زمينه ها و همكاريهاي مشترك ايران- سوريه – لبنان- يمن- عراق"( تهران و قم ، 11 تا 14 اردبيهشت 1398 )
 

 

پیوست 5  - متمم 1398

 (‌ فعالیت های علمی پژوهشی  )

فعالیت

عنوان 

توضیحات 

   سخنراني در همايش هاي بين المللي

زمينه  هاي جامعه شناختي گفت  و گوهاي درون برون ديني:

روايت الاهيات فلسفي اجتماعي  گفتگويي هابرماسي

*چكيده مقالات هشتمين همايش  بين المللي فلسفه دين معاصر :تنوع اديان/ انجمن علمي فلسفه دين ايران – 15 و16 بهمن 1398 ، مشهد ،سازمان تبليغات اسلامي استان خراسان رضوي ، ص 57 .

   سخنراني در همايش ملي

علامه طباطبايي  و فلسفه علوم انساني :

روايتي از يك مواجهه چالش

 

* همايش يادمان علامه طباطبايي(2):انديشه هاي فرهنگي و اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي (ره) ،تهران،  27 آبان 1398 ، پانل : الگوهاي نظام فرهنگي و اجتماعي از ديدگاه  علامه طباطبايي (ره) [ دانشكده الاهيات و معارف اسلامي /سالن سراي  سخن ، اتاق 304 ، ساعت 1030-1150 ]

** خلاصه مقاله فارسي و انگليسي  منتشره  در "سايت  ژرونال انديشه علامه  طباطبايي " ؛ قابل دريافت در آدرس اينترنتي زير :

http://tat.atu.ac.ir/article_10545.html

 

 10.22054/TAT.2020.47770.91    doi

 

ارائه مقاله به همايش

بين الملي

چالش هاي  سياست حقوقي و حقوق سياسي مدرن در ايران معاصر:

كاربست فلسفه هاي حقوق سياست و جامعه شناسي هاي سياسي حقوقي

* علم سياست ،ايران امروزوگذارهاي پيش روي: چكيده مقالات سيزدهمين همايش بين المللي انجمن علوم سياسي ايران،16آذر 1398 ،انجمن علوم سياسي ايران، به اهتمام قدير نصري ، تهران، صص52- 53 .

سخنراني در نشست تخصصي 

گفتمان پيشرفت از منظر قرآن :

ايده هايي براي يك مطالعه پديدارشناختي هرمنوتيكي ديني (تاريخي اجتماعي مقايسه اي چند فرهنگي  )

*لب و لباب نظريه پيشرفت شناخت قرآني:چكيده مقالات و آراي دومين كنفرانس قرآن پژوهي پيشرفت،به اهتمام احمد آكوچكيان،آبان ماه 1398 ،قم،مركز تحقيقات استراتژيك توسعه( رشد ) ، صص 100- 103 . 

سخنراني عمومي 

آيين هاي مذهبي : از واقعيت اجتماعي فرهنگي تا حقيقت مذهبي

[از الاهيات تعزيه تا انسان شناسي و جامعه شناسي دين ]

*اين  خلاصه بحث به مراسم آييني زير  ارائه شده است:

" شب هاي فرهنگي يزد: شب آيين هاي عزاداري يزد يزد،2 آبان 1398 ، ساعت 18 " شهرداري يزد  و دانشگاه يزد .

 

درس گفتار در

 كارگاه آموزشي  تخصصي

اديان و صلح

*كارگاه آموزشي انجمن جامعه شناسي ايران : صلح و  جامعه / تهران : 2  اسفند 1398 ، ساعت 9-12   .

ارائه مقاله به همايش  ملي

اخلاق مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه نسبت به جامعه:

فلسفه دانشگاه مدرن و ایده شهروندی دانشگاهی گفتگويي

*مجموعه مقالات دومين همايش ملي دانشگاه اخلاق مدار، دانشگاه تهران، 26 آذر 1398 – منتشره به صورت آنلاين در سامانه دانشگاه اخلاق مدار در آدرس اينترنتي زير :

https://ethics.ut.ac.ir/articles

 مقاله كد 354 :

https://ethics.ut.ac.ir/article_354.pdf

 

ارائه مقاله به همايش  ملي

اخلاق آکادمیک:

یک مرورمفهومی،تاریخی،تجربی

 

[همایش  ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی,علم وفناوری – یادمان دکتر قانعی راد" WWW.ISCS.AC.IR- --پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،آبان 1398 ،تهران  hamayesh@iscs.ac.ir ]

*مجموعه مقالات اولين همايش مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی,علم وفناوری یادمان دکتر قانعی راد(پاييز 1398 ) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، صص 429-449 . 

ارائه چكيده  مقاله به همايش  ملي

سرمایه معنوی :

مروری مفهومی نظری بر نسبت

"دین و سرمایه اجتماعی

( كاوشي درنظريه هاي اجتماعي و متون اديان )

 

*این مقاله برای ارائه به اولين همایش ملي  "سرمايه اجتماعي بر پايه آموزه هاي اسلامي :بارويكرد كاربستي ونظري" ( دانشگاه بين المللي امام خميني- قزوين  27 آبان 1398 )فراهم شده است .

www.conf.ikiu.ac.ir/sbi/fa

sci@conf.ikiu.ac.ir

فصل از كتاب 

سياست،دين،پديدارشناسي:

 از سياست هاي ديني پوزيتويستي تا سياست هاي ديني پديدارشناختي

* اين مقاله براي درج درمجموعه مقالات" اولين كتاب سال پديدارشناسي و سياست انتشارات گام نو 1398" (انجمن علوم سياسي ايران) ارائه شده است.

hmalekzade@gmail.com  hmalekzade@alumni.ut.ac.ir                               

فصل از كتاب 

مسئوليت اجتماعي دانشگاه ايراني و سياست شهروندي زيست محيطي بومي

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(ارديبهشت 98)

*جستارهايي در مسئوليت اجتماعي دانشگاه ايراني و بحران هاي زيست محيطي  (تابستان 1398 ) به كوشش جبار رحماني ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صص 413-433 .

مصاحبه تخصصي

*هويت يابي سياسي ديني :

كاركرد اجتماعي پياده روي اربعين

**چالش هاي دين و دين داري در ايران كنوني

*** روند اجتماعی فرهنگی دین داری درایران اسلامی : حال وآینده

 

*مجله سياسي فرهنگي مثلث،شماره 422،آبان 1398،بخش جامعه : صص 114-115 .

**سايت مركزپزوهشي مبنا – مولفه هاي بنيادين نظام اسلامي ( قم- موسسه فرهنگي مطالعاتي صراط مبين ) پاييز 1398 .قابل دسترسي در لينك زير :

http://smhi.ir/index.php/interview/item/5274-11

مصاحبه منتشره : 4 اذر 1398

[ سال نامه دين و دين داري در ايران  /1398-1397 ] 

*** مصاحبه با خبرگزاري شفقنا (خرداد 98 )

تدوين  مقاله سفارشي  براي نشريات تخصصي

"معاصريت" درمقام" نقد فرهنگي" : " الاهيات عرفانی واخلاق - متافیزیک پست مدرن"حافظ

(دردست انتشار)

*نشريه محلي دانشجويان  شيراز (خرداد 98 )

 

 

پیوست  5 بهار و تابستان 1399

(‌ فعالیت های علمی پژوهشی  )

توضیحات

عنوان 

فعالیت 

سایت انجمن جامعه شناسی ایران-23/03/1399

http://isa.org.ir

http://isa.org.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/707

 

ویروس کرونا و جهان های اجتماعی  سه گانه  :

"پیشا کرونا ، کرونایی ،  پسا کرونا "

پی پر  

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ارزیابی تـأثیرات اجتماعی

(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی )

 شماره دوم - ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا ـ کووید 19 ،

اردیبهشت 1399 صص  105 تا 150 .

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=507279

https://www.magiran.com/paper/2126040

 

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویروس كرونا در زیست جهان های دینی: روایتی جامعه شناختی از ایستارها و رفتارهای کنش گران دینی و اجتماعات دینی در جهان كرونایی شده

مقاله

سایت ايكنا

(خبرگزاري قرآني ايران)

17 مرداد 1399

کد خبری :3915207

https://iqna.ir/fa/news/3915207

دين رسانه اي  و رسانه ديني  در ايران   : برخي  ملاحظات  جامعه شناختي

مصاحبه

سایت خبرگزاری مهر

21-01-1399

دین  واندیشه /  کد خبری 4896280

              https://www.mehrnews.com/news/48962809

جامعه شناسی  امید دینی و انتظار مهدویت 

خلاصه

 سخن رانی  

سایت ايكنا

(خبرگزاري قرآني ايران)

12 تیر 1399

کد خبری :3908170

https://iqna.ir/fa/news/3908170

زیارت ، معنویت ، مدرنیته :

 مسایل اجتماعی گردش گری دینی  و زیارت حرم رضوی 

مصاحبه

موسسه تحکیم سرمایه اجتماعی

( وابسته به وزارت کشور – شورای امنیت ملی )

نشست : تحلیل علل اعتراضات اجتماعی ایران

20-03-1399

ساعت 9-13

 جامعه شناسی سیاسی اعتراضات اجتماعی

درایران کنونی  : گذشته - حال -آینده

بحث  و گفتگو

ارائه به [" دومين كنفرانس بين المللي  صلح و حل منازعه " دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان، 19و 20 خرداد 1399]

( زمان  کرونایی تعویقی برگزاری  : آذر 1399 ]

www.http://icpcr.ut.ac.ir

icpcr@ut.ac.ir

 

ظرفيت هاي متون ديني براي  سياست صلح گرايي و حل گفتگويي منازعه 

                (مروري فشرده بر متون اديان ابراهيمي )

مقاله  همایش  

 

ارائه به [اولين همايش ملي"مطالعات سبك شناختي قرآن كريم"- دانشگاه علوم ومعارف قرآن كريم- دانشكده مطالعات قرآني خوي–15 شهريور1399 - خوي]

( زمان  کرونایی تعویقی برگزاری : زمستان 1399)

   http://style.quran.ac.irwww.                                                         

 

پروبلماتيك مطالعات قرآني سنتي و مدرن :

برخي نكات انتقادی- راهبردی برای

فلسفه مطالعات قرآنی

مقاله همایش

ارائه به [ سومین همایش ملی  خوانش انتقادی جامعه شناسان  کلاسیک  و مسایل  جامعه ایران :  جامعه شناسی جرج  زیمل  / تهران -  دانشگاه خوارزمی / 13 و  14 اسفند  1398 ]

( زمان  کرونایی  تعویقی برگزاری  : پاییز / زمستان 1399 )

www.tnccrp.khu.ac.ir

tnccrp@gmail.com

جامعه شناسي فلسفي - الاهياتي دين گئورگ زيمل :

جامعه شناسي دين زيملي چگونه به كار دين پژوهي در ايران مي آيد؟

مقاله همایش

کتاب : "جامعه شناسی امر دینی  درایران"

ویراسته : گروه دین  انجمن جامعه شناسی ایران

در دست نشر ( تهران – نشر خیمه  1399 )

دین در رویارویی با "وفاق- تضاد- پویایی" :

از سنت های جامعه شناسی دین  تا الاهیات فلسفی اجتماعی گفتگویی هابرماسی

فصل از کتاب

Book chapter

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

( وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

[ در دست بررسی برای نشر - بهار 1399 ]

آزادی علمي دانشگاهی (آزادي آكادميك )

درتمدن ايراني اسلامي :

يك مطالعه تاريخي اجتماعي

کتاب پژوهشی

 

            [متمم  پیوست  5 : نوشتارهای  پژوهَشی منتشره  1398  ]

محل نشر

عنوان

فعالیت

سایت ایران آنلاین

29-05-1398

کد خبری 495301

بخش اندیشه

http://www.ion.ir/news/495301

 

غدیر و فلسفه اجتماعی امامت شیعی

خلاصه سخنرانی

سایت خبرگزاری مهر

6-01-1398

دین واندیشه / کد خبری 4575893

https://www.mehrnews.com/news/4575893

 

الاهیات فاجعه:

پرسش هایی که از منظر «الاهیات فاجعه» قابل تامل اند

 

وب نوشت  

 

[  پیوست  6 : مقالات علمی  منتشره  مشترک  برگرفته از تز با دانشجویان1398  -1399  ]

ژورنال محل نشر

نویسندگان

عنوان  مقاله

فصلنامه علمی نوآوری های آموزشی

( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی – وزارت اموزش و پرورش )

دوره 19- شماره 1 - بهار 1399 – شماره پیاپی

؛  صص: 89 تا 110 .

http://noavaryedu.oerp.ir/article_107721.html

 

ناصر کمال پور خوب - سید ضیاء هاشمی - 

سید محمود  نجاتی حسینی 

مواضع سیاسی تربیت دانش‌آموز به مثابه شهروند مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران:

(مطالعه موردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،سند چشم انداز 20 ساله)

فصلنامه  علمی پژوهشی  راهبرد اجتماعی فرهنگی

( مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام )

سال 8- تابستان 1398- شماره 31

http://ensani.ir/fa/article/418858

 

امیرمجاهد مظلومیان-  مسعود کوثری-

سید محمود نجاتی حسینی

 

مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون" بی بی سی فارسی"

 

 

فصلنامه علمی پژوهش های  اطلاعاتی جنایی

( دانشگاه علوم انتظامی امین – ناجا )

سال 14-شماره 3- شماره پیاپی 55- پاییز 1398؛ 

صص : 155-178 .

http://icra.jrl.police.ir/article_93240.html

 

طلیعه خادمیان - فیض الله نوروزی-

سید محمود نجاتی حسینی-  فردین بهرامی

 

تحلیل جریان های تکفیری و پیامدهای سیاسی  امنیتی آن در جمهوری اسلامی ایران

 

دو فصلنامه  علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش 

(  انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش )

 دوره 13 - شماره  1- 1399-2 ؛

 صص:  132- 143 

http://iase-jrn.ir/article-1-696-fa.html

راضیه فیروزی سوره-  سید محمود نجاتی حسینی – یعقوب موسویمسعود امیر مظاهری

تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان:

مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران

 

*افزوده های 1399

محل نشر

عنوان

موارد 

 

مصاحبه با ایکنا – 15 شهریور 1399

https://iqna.ir/fa/news/3920187

کد خبر: 3920187

 

جهان ادیان ، زیست جهان دین داری و نسبت علم و دین در جهان مدرن ، جهان اسلام و ایران اسلامی

 

مصاحبه با ایکنا  (15 شهریور 99 )

 

مصاحبه با ایکنا   15مهرماه 1399

کد خبر: ۳۹۲۰۶۵۷

https://iqna.ir/fa/news/3920657

 

از منبر واقعی تا ممبر مجازی: وضع رسانه دینی در جهان سنتی و مدرن

 

مصاحبه با ایکنا(خبرگزاری بین المللی قرآن کریم )  15مهرماه 1399

 

مصاحبه با روزنامه رسالت – گروه فرهنگی 

 14مهرماه 1399

کد خبر: 30822

https://resalat-news.com/?p=30822

 

اربعین  به مثابه سیاست خاطره دینی ، معنوی و اخلاقی

 

 

مصاحبه با روزنامه رسالت – گروه فرهنگی   14مهرماه 1399

مصاحبه با ایکنا(خبرگزاری بین المللی قرآن کریم )  26مهرماه 1399

کد خبر: ۳۹۲۹۶۲۵

https://iqna.ir/fa/news/3929625

 

بایسته های رسانه ای برای  آیین عاشورا  : از شور دینی تا شعوردینی

 

مصاحبه با ایکنا(خبرگزاری بین المللی قرآن کریم )  26مهرماه 1399

 

فصلنامه جامعه شناسی اموزش و پرورش / شماره 13  بهار و تابستان  1399 / صص  169-179 .

http://iase-jrn.ir/article-1-736-fa.html

 

 

تحلیل جامعه شناختی اولویتهای تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه

( ناصر کمالپور خوب /  سید ضیاء هاشمی /

سید محمود نجاتی حسینی )

 

 

مقاله علمی پژوهشی مشترک

 

فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی ، دانشگاه مازندران ، شماره 7 (15 ) بهار و تابستان 1399 ، صص 149-175 .

http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_2864.html

 

پدیده نوگروی دینی : تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران

( اعظم امینی /  محمد باقر تاج الدین /  سید محمود نجاتی حسینی )

 

مقاله علمی پژوهشی مشترک

 

سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار – دانشگاه تهران  - 24 آذر 1399

www.ethics.ut.ac.ir

 

رشد اخلاقی دانشگاه ، اخلاق گفتگویی هابرماسی  و شهروندی  دانشگاهی گفتگویی

 

 

خلاصه مقاله  برای همایش ملی

پنجمین همایش دوسالانه  «پژوهش اجتماعی فرهنگی درجامعه ایران» ( بهمن ماه 1399 – انجمن جامعه شناسی ایران/ تهران،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ) 

5 th.research.congress@gmail.com

 

 

نسبت رسانه  و ارتباطات اجتماعی دینی : دين  رسانه اي و رسانه دینی  در مواجهه با امردینی و زیست جهان دین داری  

 

 

خلاصه مقاله  برای همایش ملی

 

سایت خبرگزاری مهر – 29 شهریور 1399

 https://www.mehrnews.com/news/5027433

 

 

از شهروندی مدنی تا شهروندی دانشگاهی : درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان در جامعه ، حوزه عمومی  و جامعه مدنی

 

پی پر